Πολιτική Προστασίας Παιδιών

Πολιτική Προστασίας Παιδιών - Πολυδύναμο Κέντρο Λόγου και Ευφυϊας

Πολιτική Προστασίας Παιδιών

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ορισμοί:

Παιδί: όπως ορίζεται στη Σύμβαση, θεωρείται κάθε πρόσωπο μικρότερο των δεκαοκτώ ετών.

Άμεση Επαφή με Παιδιά: Όταν μέλος της ομάδας έρχεται σε φυσική επαφή με παιδί, είτε η επαφή είναι περιστασιακή, είτε τακτική, βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη. Περιλαμβάνει όλες τις επαφές με παιδιά στο πλαίσιο των εργασιών του Πολυδύναμου Κέντρου Λόγου και Ευφυίας, συμπεριλαμβανομένης συμμετοχής σε συνεδριάσεις και εργαστήρια στα οποία είναι παρόντα παιδιά.

Έμμεση Επαφή με Παιδιά: Περιλαμβάνει ανάμεσα σ΄ άλλα (α) πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικές με παιδιά στο πλαίσιο του έργου της θεραπείας, όπως ονόματα παιδιών, τοποθεσίες (διευθύνσεις ατόμων), και μελέτες περιπτώσεων, και (β) συνεργασία ή παροχή χρηματοδότησης σε ή και από άλλους οργανισμούς ή/και άτομα που εργάζονται άμεσα με παιδιά.

Μέλη Ομάδας: όλοι οι εργαζόμενοι στο Πολυδύναμο Κέντρο Λόγου και Ευφυίας, οι σύμβουλοι, οι συνεργάτες, συμπεριλαμβανομένων και εργοδοτουμένων ή απασχολούμενων από αυτούς.

Παιδική Κακοποίηση και Εκμετάλλευση: Σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, η «κακοποίηση παιδιών» ή «κακομεταχείριση» συνιστά «όλες τις μορφές σωματικής και / ή συναισθηματικής κακομεταχείρισης, σεξουαλικής κακοποίησης, αμέλειας ή εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης, με αποτέλεσμα πραγματική ή δυνητική βλάβη στην υγεία, στην επιβίωση, στην ανάπτυξη ή στην αξιοπρέπεια του παιδιού στο πλαίσιο μιας σχέσης ευθύνης, εμπιστοσύνης ή εξουσίας».

Σωματική κακοποίηση: περιλαμβάνει το χτύπημα, το κούνημα, τη ρίψη, το κάψιμο ή το ζεμάτισμα, τον πνιγμό, την ασφυξία ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο τη σωματική βλάβη ενός παιδιού.

Συναισθηματική Κακοποίηση: η επίμονη συναισθηματική κακομεταχείριση ενός παιδιού, η οποία προκαλεί σοβαρές και επίμονες επιπτώσεις στη συναισθηματική ανάπτυξή του. Περιλαμβάνει πεποιθήσεις που μεταφέρονται στα παιδιά ότι είναι άχρηστα και ανάξια για αγάπη, ανεπαρκή ή εκτιμώνται μόνο εφόσον ικανοποιούν τις ανάγκες ενός άλλου προσώπου ή ηλικιακά ή αναπτυξιακά ανάρμοστες προσδοκίες που επιβάλλονται στα παιδιά. Περιλαμβάνει επίσης, καταστάσεις στις οποίες τα παιδιά μπορεί να αισθάνονται φοβισμένα ή βρίσκονται σε κίνδυνο να τύχουν εκμετάλλευσης ή διαφθοράς. Κάποιο επίπεδο συναισθηματικής κακοποίησης εμπλέκεται σε όλους τους τύπους κακοποίησης ενός παιδιού, αν και μπορεί να συμβεί και μόνη της.
Σεξουαλική Κακοποίηση: αναγκασμός ή δελεασμός ενός παιδιού να συμμετέχει σε σεξουαλικές δραστηριότητες, ανεξάρτητα από το αν το παιδί έχει επίγνωση του τι συμβαίνει. Οι δραστηριότητες μπορούν να περιλαμβάνουν φυσική επαφή, συμπεριλαμβανομένων διεισδυτικών (π.χ. βιασμών) ή μη διεισδυτικών πράξεων. Μπορεί να περιλαμβάνουν δραστηριότητες μη επαφής, όπως η συμμετοχή παιδιών στην αναζήτηση ή στην παραγωγή πορνογραφικού υλικού ή η παρακολούθηση σεξουαλικών δραστηριοτήτων ή η ενθάρρυνση των παιδιών να συμπεριφέρονται με σεξουαλικά ακατάλληλους τρόπους.

Παραμέληση: η επίμονη αποτυχία να ικανοποιηθούν οι βασικές σωματικές και / ή ψυχολογικές ανάγκες του παιδιού, η οποία ενδέχεται να οδηγήσει σε σοβαρή βλάβη της σωματικής ή νοητικής ανάπτυξης του παιδιού.

Εκφοβισμός: η σκόπιμα βλαπτική και συνήθως επαναλαμβανόμενη για μια χρονική περίοδο συμπεριφορά, όπου είναι δύσκολο για τα θύματα να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. Μπορεί να πάρει πολλές μορφές, αλλά οι τρεις κύριοι τύποι είναι η σωματική βλαπτική συμπεριφορά (π.χ. χτύπημα, κλοπή ), η λεκτική (π.χ. ρατσιστικές ή ομοφοβικές παρατηρήσεις, απειλές, ονομασίες) και η συναισθηματική (π.χ. ομάδα φίλων).

Οικονομική Εκμετάλλευση: η εκμετάλλευση ενός παιδιού σε εργασία ή άλλες δραστηριότητες προς όφελος άλλων και σε βάρος της σωματικής ή ψυχικής του υγείας, της εκπαίδευσης, της ηθικής ή της κοινωνικής-συναισθηματικής ανάπτυξής του. Περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, την παιδική εργασία.

Οικονομική Σεξουαλική Εκμετάλλευση: περιλαμβάνει σεξουαλική κακοποίηση από ενήλικα και αμοιβή σε χρήμα ή σε είδος στο παιδί ή σε τρίτο πρόσωπο ή πρόσωπα. Το παιδί αντιμετωπίζεται ως σεξουαλικό και εμπορικό αντικείμενο. Η οικονομική σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών αποτελεί μορφή καταναγκασμού και βίας κατά των παιδιών και αποτελεί αναγκαστική εργασία και σύγχρονη μορφή δουλείας.

Παιδική Πορνογραφία: η οποιαδήποτε απεικόνιση, με οποιοδήποτε μέσο, παιδιού που ασχολείται με πραγματικές ή προσομοιωμένες ξεκάθαρες σεξουαλικές δραστηριότητες ή οποιαδήποτε αναπαράσταση των σεξουαλικών τμημάτων ενός παιδιού πρωταρχικά για σεξουαλικούς σκοπούς. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει φωτογραφίες, αρνητικά, διαφάνειες, περιοδικά, βιβλία, σχέδια, ταινίες, βιντεοκασέτες και δίσκους ή αρχεία υπολογιστή. Διακρίνεται δε σε δύο κατηγορίες: μαλακού πυρήνα, ο οποίος δεν είναι σεξουαλικός, αλλά περιλαμβάνει γυμνές και σαγηνευτικές εικόνες παιδιών και σκληρού πυρήνα που σχετίζονται με εικόνες παιδιών που ασχολούνται με τη σεξουαλική δραστηριότητα και τη χρήση παιδιών στην παραγωγή πορνογραφίας.

Ως θεσμός που εντέλλεται, δυνάμει του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, να προστατεύει και να διασφαλίζει τα δικαιώματα του παιδιού, το Πολυδύναμο Κέντρο Λόγου και Ευφυίας, έχει αυξημένη ευθύνη και υποχρέωση υιοθέτησης και αποτελεσματικής εφαρμογής πολιτικής προστασίας των παιδιών. Η Πολιτική βασίζεται στις 4 Αρχές της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού (στο εξής «η Σύμβαση»): την Αρχή της Μη Διάκρισης, την Αρχή της Συμμετοχής, την Αρχή της Ανάπτυξης και το Συμφέρον του Παιδιού.

Η Πολιτική Προστασίας Παιδιών αποτελεί εργαλείο, στόχος του οποίου είναι να διασφαλίζεται ότι όλες οι δραστηριότητες, οι πολιτικές, αλλά και τα προγράμματα του Κέντρου είναι
«ασφαλή» για τα παιδιά, αλλά και ότι η με οποιοδήποτε τρόπο συμμετοχή των παιδιών στις δράσεις ή ενέργειες του Κέντρου διενεργείται και υλοποιείται στη βάση της διασφάλισης όλων των δικαιωμάτων του παιδιού, συμπεριλαμβανομένου των 4 Αρχών της Σύμβασης.

Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται ότι τα μέλη της ομάδας δεν αντιπροσωπεύουν κίνδυνο για τα παιδιά, αλλά και ότι τα μέλη της ομάδας προστατεύονται ακολουθώντας διαδικασίες που διασφαλίζουν και προάγουν την προστασία των παιδιών

Η Πολιτική αναπτύχθηκε για να εξασφαλίζει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα επαγγελματικής συμπεριφοράς, διοικητικών ή άλλων πρακτικών που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη και συμμετοχή των παιδιών, διασφαλίζοντας παράλληλα τόσο το συμφέρον τους αλλά και ότι δεν θα προκληθεί οποιαδήποτε βλάβη στα παιδιά κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους σε οποιαδήποτε δραστηριότητα ή δράση του Πολυδύναμου Κέντρο Λόγου και Ευφυίας.

Το Πολυδύναμο Κέντρο Λόγου και Ευφυίας κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και σε όλες του τις δραστηριότητες κατά τις οποίες υπάρχει επαφή, άμεση ή έμμεση, με παιδιά εφαρμόζει την παρούσα Πολιτική Προστασίας Παιδιών και διασφαλίζει ώστε να υπάρχει:

▶ Μέγιστη συμμετοχή των παιδιών στη βάση των αναπτυσσόμενων ικανοτήτων τους, αλλά και της επιθυμίας τους για συμμετοχή στις δραστηριότητες/έργα του κέντρου, χωρίς καμία διάκριση φυλής, χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων του παιδιού ή των γονέων/κηδεμόνων του, εθνικής ή κοινωνικής καταγωγής, αναπηρίας ή οποιασδήποτε άλλης κατάστασης και συμπεριλαμβάνει τη δημιουργία ασφαλών χώρων για συμμετοχή, όπου το παιδί θα μπορεί να διατηρεί την ταυτότητά του και να εκφράζει τις πεποιθήσεις του και την άποψή του ελεύθερα και με ασφάλεια.
▶ Προστασία της φυσικής/σωματικής ακεραιότητας των παιδιών από δραστηριότητες ή ενέργειες που την απειλούν ή την επηρεάζουν. Το καθήκον της διασφάλισης της υγείας των παιδιών κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε έργου επαφίεται στο Κέντρο.
▶ Προστασία των παιδιών από οποιασδήποτε μορφής βίας: σωματικής, λεκτικής, ψυχολογικής, οικονομικής, σεξουαλικής ή άλλης, συμπεριλαμβανομένης προστασίας από δραστηριότητες ή ενέργειες εκφοβισμού, ή/και δραστηριότητες που επαναφέρουν στη μνήμη του παιδιού τραυματικές εμπειρίες για την υλοποίηση εκπαιδευτικών ή άλλων στόχων.
▶ Προστασία της ιδιωτικής ζωής και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των παιδιών.
▶Προστασία της ελεύθερης έκφρασης του παιδιού, η οποία συμπεριλαμβάνει την προστασία από οποιαδήποτε χειραγώγησή του μέσω επιλεκτικής και προς το σκοπό αυτό
καθοδηγούμενης παροχής πληροφόρησης.
▶Προώθηση της σωματικής, ψυχικής, πνευματικής, ηθικής και κοινωνικής ανάπτυξης του παιδιού, καθώς και στην ανάπτυξη της προσωπικότητας και των ικανοτήτων του.
▶Ανάπτυξη του σεβασμού για τα δικαιώματα του παιδιού και του ανθρώπου γενικότερα.
▶Προστασία του παιδιού από δραστηριότητες ή έργα που περιορίζουν τον ελεύθερο του χρόνο και επηρεάζουν την υγεία του παιδιού.
▶Συμμετοχή του παιδιού σε δραστηριότητες ή έργα που είναι κατάλληλα για την ηλικία του.
▶Προστασία του παιδιού από συμπεριφορές ή ενέργειες που προέρχονται από άλλα παιδιά και λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια συμμετοχής τους σε δραστηριότητες του Κέντρου, όπως αυτή ερμηνεύεται από την Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού μέσω Γενικών Σχολίων ή άλλων εγγράφων της.

Σημειώνεται ότι, η παρούσα Πολιτική εμπεριέχει επιπλέον μέτρα και ενέργειες για τη διασφάλιση, προστασία και προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού, όπως αυτά καθορίζονται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Η Πολιτική ισχύει για όλα τα μέλη και συνεργάτες της ομάδας, αλλά και για οποιονδήποτε άλλο άτομο επισκέπτεται το Πολυδύναμο Κέντρο Λόγου και Ευφυίας κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε εκδήλωσης, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα και σε οποιοδήποτε πλαίσιο, όπως αυτές καθορίζονται από το νόμο.

Η παρούσα Πολιτική αποσκοπεί στην προστασία και ανάπτυξη των παιδιών και καλύπτει οποιαδήποτε δραστηριότητα ή ενέργεια διεξάγεται από το Πολυδύναμο Κέντρο Λόγου και Ευφυίας ή μέλη της ομάδας. Καλύπτει ακόμη και περιπτώσεις για τις οποίες, είτε κάποιο μέλος της ομάδας υπήρξε μάρτυρας ή έχει υποψίες για δραστηριότητες ή ενέργειες που αφήνουν παιδιά εκτεθειμένα σε κινδύνους.

Κατά την εκτέλεση των προγραμμάτων για παιδιά και το σχεδιασμό των έργων και των δραστηριοτήτων θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για ελαχιστοποίηση και
/ή εξαφάνιση οποιουδήποτε ορατού ή ενδεχόμενου κινδύνου.

Στη βάση της παρούσας Πολιτικής, διορίζεται ένας/μία συντονιστής/ρια της Πολιτικής Προστασίας Παιδιών, ο/η οποίος/α θα είναι υπεύθυνος/η για:

▶ Την προώθηση της ευαισθητοποίησης και εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής για την προστασία των παιδιών στο Πολυδύναμο Κέντρο Λόγου και Ευφυίας προς όλα τα μέλη της ομάδας.
▶ Την παρακολούθηση της εφαρμογής της Πολιτικής και υποβολή εισηγήσεων ή ενημερώσεων προς τον Διευθυντή του κέντρου σχετικά με την εφαρμογή της, καθώς και κατά τις
συνεδριάσεις του προσωπικού.
▶ Να ενημερώνει και να συζητά με το διοικητικό προσωπικό την εξεύρεση και την διασφάλιση πόρων, τόσο για την κατάρτιση του προσωπικού, όσο και για την υλοποίηση της εφαρμογής της Πολιτικής για την προστασία των παιδιών.
▶ Να ενημερώνεται τακτικά και να συμμετέχει σε σεμινάρια σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές και τις κανονιστικές απαιτήσεις σε σχέση με τα πρότυπα ασφάλειας και προστασίας των παιδιών.
▶ Να ενεργεί ως πηγή υποστήριξης και ενημέρωσης του προσωπικού για τη διασφάλιση της προστασίας των παιδιών.
▶ Την ενημέρωση για την Πολιτική, αλλά και θέματα που άπτονται της προστασίας των παιδιών, κατά την πρόσληψη νέου προσωπικού.
▶ Να διασφαλίζει ότι εφαρμόζονται αποτελεσματικά οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις αναφορικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και άλλων
πληροφοριών σχετικών με τα παιδιά, σε σχέση με όλες τις δράσεις του Πολυδύναμου Κέντρου Λόγου και Ευφυίας, συμπεριλαμβανομένων των νομικών υποθέσεων, και τη τήρηση των εκάστοτε κατευθυντήριων γραμμών που έχουν εκδοθεί ή εκδίδονται κατά καιρούς από την Διεύθυνση του Πολυδύναμου Κέντρου Λόγου και Ευφυίας.
▶ Να δημιουργήσει μηχανισμό υποβολής παραπόνων είτε από παιδιά, είτε από ενήλικες για
τυχόν παραβίαση της πολιτικής. Όλα τα μέλη της ομάδας θα πρέπει να είναι ενήμερα για τον συγκεκριμένο μηχανισμό.
▶ Να ελέγχει την εφαρμογή της διαδικασίας για αντιμετώπιση οποιασδήποτε καταγγελίας
ή παραπόνου υποβληθεί και εμπίπτει στο πλαίσιο της παρούσας Πολιτικής, όπως αυτή αναφέρεται παρακάτω.
▶ Ο/Η Συντονιστής/ρια της Πολιτικής είναι εξουσιοδοτημένος/η να προβαίνει σε όλες
τις απαραίτητες ενέργειες και να ενημερώνει τον Διευθυντή του Πολυδύναμου Κέντρου Λόγου και Ευφυϊας, για συμπεριφορές των εργαζομένων, οι οποίες είναι αντίθετες ή/και δεν συνάδουν με την Πολιτική Προστασίας Παιδιών.

Το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του Συντονιστή θα υπάρχουν στη γραμματεία του Πολυδύναμου Κέντρου Λόγου και Ευφυίας για άμεση χρήση από τους εργαζομένους, τα παιδιά και οποιοδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο πρόσωπο.

Διαδικασία Πρόσληψης και Διορισμού Προσωπικού – Υποχρεώσεις Διευθυντή

Κατά τη διαδικασία πρόσληψης και διορισμού όλων των μελών της ομάδας διασφαλίζεται από τον Διευθυντή του Πολυδύναμου Κέντρου Λόγου και Ευφυίας, ότι:

▶ Προσλαμβάνονται/διορίζονται ή συνεργάζονται με το Πολυδύναμο Κέντρο Λόγου και Ευφυίας με ξεκάθαρες περιγραφές θέσεων εργασίας ή ρόλων που τους ανατίθενται, οι οποίες περιλαμβάνουν δήλωση σχετικά με την υποχρέωση εκπλήρωσης των απαιτήσεων της Πολιτικής Προστασίας Παιδιών.
▶ Όλες οι συνεντεύξεις πρόσληψης θα πρέπει να περιλαμβάνουν συζήτηση σχετικά με την προστασία των παιδιών, που να οδηγεί στην κατανόηση εκ μέρους του/της υποψηφίου της Πολιτικής και την ανάγκη συμμόρφωσης σε αυτή.
▶ Η υποχρέωση προσήλωσης στην Πολιτική του Πολυδύναμου Κέντρου Λόγου και Ευφυίας για την Προστασία των παιδιών είναι μέρος των συμβάσεων εργασίας και των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
▶ Παρέχεται υπογεγραμμένη προσωπική δήλωση με την οποία δηλώνεται τυχόν ύπαρξη καταδίκης για αδικήματα που στρέφονται κατά παιδιών. Οι αιτήσεις εργασίας στο Πολυδύναμο Κέντρο Λόγου και Ευφυίας περιλαμβάνουν συγκατάθεση για τη δυνατότητα του Διευθυντή να αποκτήσει και επεξεργαστεί πληροφορίες σχετικά με τις προηγούμενες καταδίκες ενός ατόμου ή/και εκκρεμούσες πειθαρχικές διαδικασίες.
▶ Παρέχεται πιστοποιητικό Λευκού ποινικού μητρώου από τις αρμόδιες αρχές της χώρας διαμονής του ατόμου και πιστοποιητικό – Αρχείο Καταδικασθέντων για Σεξουαλικά Αδικήματα εναντίον Ανηλίκων (Ν.91(Ι)14).
▶ Παρέχονται το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας δύο προσώπων που γνωρίζουν το άτομο για τουλάχιστον δύο χρόνια, εξαιρουμένων των μελών της οικογένειας του, ως προς την εμπειρία και την καταλληλότητά του υποψηφίου να εργαστεί με παιδιά.

Υποχρεώσεις Μελών της Ομάδας

Ως προϋπόθεση για συνεργασία με το Πολυδύναμο Κέντρο Λόγου και Ευφυίας, όλα τα μέλη της ομάδας :

▶ Αποδέχονται να συμπεριφέρονται σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Παιδιών στο πλαίσιο εργασίας και/ή παροχής υπηρεσιών σε παιδιά, υπογράφοντας ανάλογη δέσμευση και ότι θα τηρήσουν τις αρχές και τις διαδικασίες της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Παιδιού (Παράρτημα 1).

Η εκπαίδευση και η κατάρτιση των μελών της ομάδας συνιστούν απαραίτητους όρους για την εφαρμογή της Πολιτικής Προστασίας Παιδιών. Η εκπαίδευση, ως κατωτέρω, παρέχεται σε όλα τα μέλη της ομάδας ανάλογα με το ρόλο και τις ευθύνες τους:

▶ Στην αρχή της περιόδου εισαγωγής (εντός 3 εβδομάδων από την ανάληψη της θέσης) προσωπικού / εθελοντών / ασκούμενων παρέχεται μια εισαγωγική εκπαίδευση για την Πολιτική Προστασίας Παιδιών του Πολυδύναμου Κέντρου Λόγου και Ευφυίας από το αρμόδιο πρόσωπο και περιλαμβάνει κατάρτιση σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές συμπεριφοράς για όσους βρίσκονται σε άμεση επαφή με τα παιδιά, καθώς και καθοδήγηση σχετικά με την επιτρεπτή ή μη, παροχή πληροφοριών σχετικών με παιδιά. Η κατάρτιση επιτρέπει επίσης στα μέλη της ομάδας να εντοπίσουν πιθανές ανάγκες για στήριξή τους.
▶ Ενημέρωση και πληροφόρηση των υφιστάμενων μελών της ομάδας για τις πρόνοιες και υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα Πολιτική τρεις βδομάδες μετά από την έναρξη εφαρμογής της.
▶ Ετήσια εκπαίδευση για την Πολιτική στα μέλη της ομάδας. Περιλαμβάνει συζήτηση για τις πρόνοιές της για τυχόν πτυχές που χρήζουν βελτίωσης ή αναθεώρησης.

O Διευθυντής του Κέντρου αναλαμβάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες σε όλες τις αναφορές πραγματικών ή εικαζόμενων παραβιάσεων της Πολιτικής Προστασίας Παιδιού, ανεξάρτητα από τη φύση της παραπομπής, ποιοι είναι οι ισχυρισμοί ή ποιος είναι ο παραπέμπων ή ο χώρος για τον οποίο έγινε η αναφορά.

Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί σε περίπτωση διερεύνησης αναφοράς για παραβίαση της παρούσας Πολιτικής είναι η ακόλουθη:

▶Καταγραφή του περιστατικού που υποβλήθηκε, χρησιμοποιώντας το Έντυπο Αναφοράς (Παράρτημα 2), στο Φάκελο Παραβιάσεων Πολιτικής Προστασίας Παιδιού.
▶Σε περίπτωση σεξουαλικής κακοποίησης ή παρενόχλησης παιδιού ή/και άσκησης βίας προς ένα παιδί, ενεργοποιούνται όλες οι διαδικασίες που ορίζονται στις σχετικές
νομοθεσίες¹.
▶Λήψη άμεσων μέτρων για τερματισμό πιθανής βλάβης προς το παιδί (π.χ. τερματισμός δραστηριότητας).
▶Το άτομο εναντίον του οποίου υποβλήθηκε η καταγγελία, παύει άμεσα να βρίσκεται στο ίδιο χώρο με παιδιά, μέχρι και τη διερεύνηση της καταγγελίας.
▶Σύσταση τριμελούς επιτροπής για διερεύνηση του παραπόνου. Η διερεύνηση θα πρέπει να περιλαμβάνει:

Την ενημέρωση του παιδιού ή ενήλικα που προέβη στην καταγγελία για τη διαδικασία διερεύνησης.
Τη συλλογή πληροφόρησης από το παιδί ή/και τον ενήλικα που υπέβαλε το παράπονο, σε συνθήκες ασφάλειας για το παιδί. Οι συνθήκες αυτές περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:
Συλλογή πληροφόρησης από άτομο με το οποίο το παιδί αισθάνεται ασφάλεια να εκφραστεί.
Επεξήγηση προς το παιδί ότι δεν φέρει την ευθύνη για το γεγονός.
Επεξήγηση της διαδικασίας διερεύνησης παραπόνου στο παιδί.
Ενημέρωση του παιδιού από την αρχή για το επίπεδο εμπιστευτικότητας, αλλά

¹ Ο περί Πρόληψης και Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και Παιδικής Πορνογραφίας Νόμος του 2014 – Ν.91(Ι)/2014
Ο περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμος του 2000 – Ν.119(Ι)/2000, όπως τροποποιήθηκε.
Εγχειρίδιο Διατμηματικών Διαδικασιών για τη Διαχείριση Περιστατικών Βίας στην Οικογένεια για Παιδιά – Συμβουλευτική Επιτροπή για τη Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια του 2017.

και για τυχόν ανάγκη ενημέρωσης των αρμόδιων φορέων σε περίπτωση που αυτό επιβάλλεται.
Διατήρηση της οπτικής επαφής με το παιδί και καταγραφή των δικών του απόψεων κατά τη διάρκεια μίας και μόνο συνέντευξης, εκτός και αν κρίνεται απαραίτητο η διεξαγωγή δεύτερης.
Σε περίπτωση που αυτό κρίνεται αναγκαίο παρέχονται υπηρεσίες διερμηνείας ή/και μετάφρασης για το παιδί.
Την περιγραφή του συμβάντος.
Τον προσδιορισμό του/των προσώπου/ων που προέβησαν στην παραβίαση, και που δυνατόν να θεωρηθούν ότι συνέδραμαν στην παραβίαση ή δεν εφάρμοσαν
καμία και/ή καμία κατάλληλη πρακτική για την πρόληψή της.
Τα άτομα από τα οποία λήφθηκε περαιτέρω ενημέρωση για το γεγονός.
Την πληροφόρηση που λήφθηκε από άλλα άτομα.
Τυχόν θέματα τα οποία δεν κατέστη δυνατό να διαλευκανθούν/διευκρινιστούν και τους λόγους για τους οποίους αυτό δεν κατέστη δυνατό.
Την αξιολόγηση όλων των πληροφοριών και την καταγραφή συμπερασμάτων αλλά και Σύστασης, η οποία θα εδράζεται στις αρχές της Σύμβασης και θα διασφαλίζει το
Συμφέρον του Παιδιού.

▶ Γραπτή ενημέρωση του Διευθυντή από την τριμελή Επιτροπή τόσο για το αποτέλεσμα, όσο και για τη Σύσταση.
▶ Συνάντηση Διευθυντή και τριμελούς Επιτροπής για συζήτηση τυχόν πτυχών της γραπτής ενημέρωσης.
▶ Αποδοχή ή μη της Σύστασης της τριμελούς Επιτροπής από τον Διευθυντή και αιτιολόγηση της αποδοχής ή μη.
▶ Ενημέρωση τόσο του παιδιού ή ατόμου που υπέβαλε το παράπονο, όσο και του ατόμου που προέβη στην παραβίαση της Πολιτικής για το αποτέλεσμα της διερεύνησης.
▶ Άλλες ενέργειες του Διευθυντή, οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν:
Συζήτηση με το παιδί όσον αφορά στο αποτέλεσμα της διερεύνησης σε περίπτωση που το παιδί δεν συμφωνεί με το αποτέλεσμα.
Παραπομπή του παιδιού σε άλλες Υπηρεσίες για αποκατάσταση τυχόν βλάβης που προκλήθηκε στο παιδί.
Εκπαίδευση του παιδιού σε θέματα που αφορούσαν την παραβίαση της Πολιτικής για ενδυνάμωσή του.
Εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα που αφορούσαν την παραβίαση της Πολιτικής για μελλοντική αποφυγή.
Αναθεώρηση της παρούσας Πολιτικής και των διαδικασιών εφαρμογής της, όπου και όταν διαπιστώνεται μια τέτοια ανάγκη.
▶Ενημέρωση του Φακέλου Παραβιάσεων της Πολιτικής Προστασίας Παιδιού με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε (περιστατικό, διερεύνηση, Σύσταση, καθώς και άλλες
ενέργειες).

Σε περίπτωση που μετά από διερεύνηση καταγγελίας ή παραπόνου για παραβίαση της παρούσας Πολιτικής από οποιοδήποτε μέλος της ομάδας ή άλλο άτομο που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της, κριθεί ότι παραβιάζει την παρούσα Πολιτική με τρόπο εγκληματικό ή τα δικαιώματα του παιδιού ή/και τις αρχές και τα πρότυπα της παρούσας Πολιτικής, Ο Διευθυντής προβαίνει σε σειρά ενεργειών σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο. Οποιαδήποτε μέτρα ληφθούν θα πρέπει να τηρούν την αρχή της αναλογικότητας, στη βάση διαφανούς και δίκαιης διαδικασίας διερεύνησης, όπως αυτή καθορίζεται στην παρούσα Πολιτική. Σημειώνεται ότι, σε όλες τις περιπτώσεις, ο Διευθυντής επικοινωνεί με τις αρμόδιες αρχές επιφορτισμένες με το καθήκον εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας, όπως την Αστυνομία ή/και τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, για τη διασφάλιση της προστασίας των παιδιών.

Τα μέτρα που δυνατόν να αναληφθούν περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:
▶ Πειθαρχική έρευνα για το προσωπικό.
▶ Τερματισμό της σχέσης για εκπαιδευτή / μέλος της ομάδας / εκπροσώπου και οποιουδήποτε
άλλου εθελοντή ή άλλου μέλους της ομάδας.
▶ Για τους συμβασιούχους, δυνατότητα ακύρωσης της σύμβασης.
▶ Για τους συνεργάτες, ενδεχόμενη κατάργηση υποστήριξης.

Λιγότερο επαχθεί μέτρα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:
▶ Παρατήρηση του Διευθυντή προς μέλος της ομάδας.
▶ Γραπτή σύσταση/επίπληξη του Διευθυντή προς μέλος της ομάδας.
▶ Απομάκρυνση του μέλους της ομάδας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από καθήκοντα που
απαιτούν επαφή και συνεργασία με παιδιά.
▶ Για μέλος της ομάδας, ενημέρωση αρμόδιων Υπηρεσιών/Φορέων στις οποίες είναι μέλος.

Ο στόχος της παρακολούθησης και της αξιολόγησης της Πολιτικής Προστασίας Παιδιών είναι η διασφάλιση της αποτελεσματικής υλοποίησης και εφαρμογής της, για την πρόληψη βλάβης προς οποιοδήποτε παιδί, αλλά και την ανάληψη άμεσων ενεργειών σε περίπτωση που επέλθει βλάβη. Συνεπώς, η παρούσα Πολιτική πρέπει να τυγχάνει αξιολόγησης ανά τρία χρόνια και να αναθεωρείται στη βάση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης.

Για τους σκοπούς της αξιολόγησης της Πολιτικής:
▶ Ο/Η Συντονιστής/ρια της Πολιτικής, στο τέλος κάθε έτους ετοιμάζει σχετική Έκθεση για την εφαρμογή της Πολιτικής, αλλά και τυχόν ανάγκη αναθεώρησής της. Η Έκθεση διαβιβάζεται προς τον Διευθυντή. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ανάγκη για αναθεώρηση, ο Διευθυντής συναντά σε τακτική βάση το/η Συντονιστή/ρια για συζήτηση ή/και τροποποίηση της παρούσας Πολιτικής.
▶ Ο/Η Συντονιστής/ρια της Πολιτικής διεξάγει έρευνα ανά έτος μεταξύ των μελών της ομάδας του Πολυδύναμου Κέντρου Λόγου και Ευφυϊας, σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο πληρούνται τα πρότυπα της Πολιτικής, την αποτελεσματικότητά της και τις ανάγκες βελτίωσης.
▶ Ο/Η Συντονιστής/ρια της Πολιτικής διεξάγει ανά έτος εξωτερική αξιολόγηση της Πολιτικής από τα ίδια τα παιδιά που συμμετείχαν σε δραστηριότητες/έργα της Επιτρόπου, σχετικά με την ασφάλεια/προστασία που έτυχαν ή βίωσαν κατά τη συνεργασία τους με το Πολυδύναμο Κέντρο Λόγου και Ευφυϊας ή/και τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για παράπονα που υπέβαλαν.
▶ Παράλληλα με τη γενική παρακολούθηση και αξιολόγηση της Πολιτικής Προστασίας Παιδιού, πραγματοποιείται συνεχής παρακολούθηση των περιστατικών, ώστε αυτά να συμβάλλουν στη βελτίωση της Πολιτικής ή των διαδικασιών αναφοράς περιστατικών και διερεύνησής τους με σε ανάλογες προϋποθέσεις.
▶ Ο/Η Συντονιστής/ρια ανά έτος συλλέγει τα αποτελέσματα από τις ετήσιες Εκθέσεις εφαρμογής της Πολιτικής, της έρευνας των μελών της ομάδας, της έρευνας από τα ίδια τα παιδιά και της γενικής παρακολούθησης μέσω των περιστατικών και υποβάλλει σχετική Αξιολόγηση της Εφαρμογής της Πολιτικής στην Επίτροπο.

Στη βάση της Αξιολόγησης της Εφαρμογής της Πολιτικής, η οποία υποβάλλεται από το Συντονιστή/ρια στην Επίτροπο ανά τριετία, τα αποτελέσματα της οποίας μελετώνται από την Επίτροπο, η Επίτροπος μπορεί να δώσει οδηγίες για αναθεώρηση μέρους ή ολόκληρης της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Παιδιών.

Ο κώδικας δεοντολογίας περιλαμβάνει τους κανόνες και πρότυπα συμπεριφοράς των ενηλίκων έναντι των παιδιών. Έχει αναπτυχθεί με βάση τα δικαιώματα και το συμφέρον του παιδιού ως πρωταρχικό μέλημα και πρέπει να ερμηνεύεται με πνεύμα διαφάνειας. Ο Διευθυντής, όπως όλοι, παιδιά και ενήλικες, συμμετέχουν αυτοβούλως, με ασφάλεια και ευχαρίστηση στο έργο και τις δραστηριότητές της.

Όλα τα μέλη της ομάδας πρέπει να:

▶ Εφαρμόζουν τα όσα αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική.
▶ Γνωρίζουν τι συνιστά βία ή σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, καθώς και τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβαίνουν σε περιπτώσεις όπου περιπέσει στην αντίληψή
τους οποιοδήποτε περιστατικό βίας ή σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, όπως αυτές καταγράφονται στις σχετικές νομοθεσίες². Ο/Η Συντονιστής/ρια της Πολιτικής Προστασίας Παιδιών ενημερώνεται άμεσα και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες, όπως αυτές καταγράφονται στην παρούσα Πολιτική.
▶ Παράλληλα, με τη διαδικασία που προβλέπεται στις εν λόγω νομοθεσίες σε περίπτωση
σεξουαλικής δραστηριότητας με παιδιά ή άσκηση βίας σε παιδιά γίνεται αναφορά ή/και καταγγελία στη/στο Συντονίστρια/τη Πολιτικής Προστασίας Παιδιού για ενεργοποίηση της διαδικασίας, όπως αυτή ορίζεται παραπάνω.
▶ Γνωρίζουν το/η Συντονιστή/ρια της Πολιτικής Προστασίας Παιδιών και απευθύνονται σε
αυτόν/ήν για θέματα που άπτονται της προστασίας παιδιών.
▶ Αναφέρουν στο/η Συντονιστή/ρια της Πολιτικής πραγματικές ή υπόνοιες/ανησυχίες, υποψίες παραβιάσεων σχετικά με κάθε είδους κατάχρηση ή εκμετάλλευση από οποιοδήποτε μέλος της ομάδας.
▶ Εξασφαλίζουν ότι όλες οι δραστηριότητες του Πολυδύναμου Κέντρου Λόγου και Ευφυϊας είναι ασφαλείς.
▶ Όπου είναι δυνατόν, και με πλήρη σεβασμό στην αρχή της συμμετοχής και των αναπτυξιακών ικανοτήτων των ίδιων των παιδιών, εξασφαλίζεται η συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων
γραπτώς για να αναληφθούν ενέργειες στη θέση του γονέα ή του κηδεμόνα (όπως για παράδειγμα, εάν προκύψει ανάγκη για τη χορήγηση πρώτων βοηθειών, μεταφορά παιδιού σε ιατρικό κέντρο ή/και παροχή άλλης ιατρικής περίθαλψης ή/και ψυχολογικής στήριξης).

_________________________________________________________________________________________

² Ο περί Πρόληψης και Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και Παιδικής Πορνογραφίας Νόμος του 2014 – Ν.91(Ι)/2014.
Ο περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμος του 2000 – Ν.119(Ι)/2000, όπως τροποποιήθηκε.
Εγχειρίδιο Διατμηματικών Διαδικασιών για τη Διαχείριση Περιστατικών Βίας στην Οικογένεια για Παιδιά – Συμβουλευτική Επιτροπή για τη Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια του 2017.

▶ Ενεργούν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και τηρούν τις διαδικασίες αναφοράς.
▶ Λειτουργούν στη βάση των δικαιωμάτων του παιδιού, του συμφέροντός τους και τα αντιμετωπίζουν δίκαια και χωρίς διακρίσεις, με ειλικρίνεια, διακριτικότητα, αξιοπρέπεια και
σεβασμό.
▶ Έχουν ως γνώμονα τις ανάγκες όλων των παιδιών και λειτουργούν με τρόπο που να ανταποκρίνονται σε αυτές και αναλαμβάνουν ενέργειες οι οποίες αποσκοπούν στη συμμετοχή όλων των παιδιών χωρίς διακρίσεις.
▶ Εργάζονται ενεργά για την εξασφάλιση του υψηλότερου επίπεδου σεβασμού μεταξύ των παιδιών.
▶ Διατηρούν υψηλά πρότυπα προσωπικής και επαγγελματικής συμπεριφοράς.
▶ Προωθούν μέτρα για την υγεία, την ασφάλεια και την ευημερία των παιδιών.
▶ Γνωρίζουν καταστάσεις υψηλού κινδύνου και αναλαμβάνουν προληπτικά μέτρα για αποφυγή τους (π.χ. διεξαγωγή δραστηριοτήτων σε χώρους όπου μπορεί να υπάρξει ανεπιθύμητη
πρόσβαση από ενήλικες).
▶ Αναγνωρίζουν σημάδια πιθανής κακομεταχείρισης παιδιών (π.χ. εκφοβισμό παιδιών).
▶ Γνωρίζουν με ποιο τρόπο η χρήση της γλώσσας και ενέργειες μπορούν να γίνουν αντιληπτά από τα παιδιά, λαμβάνοντας υπόψη και το αναπτυξιακό επίπεδο των παιδιών.
▶ Αναγνωρίζουν ευάλωτες ομάδες παιδιών και αναπτύσσουν ειδικά μέτρα στήριξης για την προστασία τους.
▶ Διαμορφώνουν και παρέχουν ένα κατάλληλο περιβάλλον για την προσωπική, σωματική, κοινωνική, συναισθηματική, ηθική και πνευματική ανάπτυξη των παιδιών.
▶ Ενθαρρύνουν τη συμμετοχή όλων των παιδιών και λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μπορούν τα παιδιά να εκφράζουν την άποψή τους, όσο διαφορετική και να είναι, αλλά
και να λαμβάνεται υπόψη.
▶ Ρυθμίζουν την πρόσβαση, ώστε τα παιδιά να μην εκτίθενται σε ακατάλληλο ηλεκτρονικό υλικό.
▶ Τηρούν όλες τις διαδικασίες που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα των παιδιών.
▶ Λαμβάνουν γραπτή συγκατάθεση από το παιδί και το γονέα/κηδεμόνα για τη συμμετοχή του παιδιού σε δραστηριότητες/έργα της Επιτρόπου.
▶ Λαμβάνουν γραπτή συγκατάθεση από το παιδί και το γονέα/κηδεμόνα για τη φωτογράφιση/ μαγνητοσκόπηση ή άλλες ενέργειες που προβάλλουν το παιδί σε ΜΜΕ ή ΜΚΔ.
▶ Βεβαιώνονται ότι σε συναντήσεις με παιδιά, υπάρχουν τουλάχιστον δύο μέλη του προσωπικού (για αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών, αλλά και παροχή έκτακτης βοήθειας σε παιδιά).
▶ Βεβαιώνονται ότι όταν συμμετέχουν παιδιά με αναπηρία, όλα τα κτίρια, οι εγκαταστάσεις και οι δραστηριότητες είναι πλήρως προσβάσιμα σε αυτά. Συγκεντρώνουν ακριβείς
πληροφορίες σχετικά με τον ειδικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται από το παιδί με αναπηρία πριν από τη συμμετοχή του, για να εξασφαλιστεί η προσβασιμότητα του σε φυσικούς χώρους και σε όλες τις δραστηριότητες, στη βάση της αρχής της ίσης μεταχείρισης.
▶ Σε περίπτωση που χρειάζεται να αξιοποιηθούν άτομα ως συνοδοί παιδιών (όπως για

παράδειγμα κατά τη μεταφορά παιδιών), αυτοί δεν πρέπει να είναι κάτω των 21 ετών, εκτός σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εκτός αν έχει συμφωνηθεί εκ των προτέρων, πρέπει να έχουν καθαρό ποινικό μητρώο και να ενημερώνονται για τις πρόνοιες της παρούσας Πολιτικής.

Ενέργειες στις οποίες ΔΕΝ πρέπει τα μέλη της ομάδας να προβαίνουν³:

▶ Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά που θα μπορούσε να εκληφθεί ως κακή πρακτική ή δυνητικά καταχρηστική.
▶ Να διακρίνουν ή να προκαλούν ντροπή ή ταπείνωση, να μην υπονομεύουν ή υποβαθμίζουν τα παιδιά. Αυτό περιλαμβάνει οτιδήποτε μπορεί να θεωρηθεί ως συναισθηματική κακοποίηση
(π.χ. χρήση γλώσσας που να καταχράται πνευματικά ή συναισθηματικά ένα παιδί ή έκκληση μιας ιστορίας / εικόνας που μπορεί νοητικά ή συναισθηματικά να ένα παιδί ή άλλος ενήλικας χρησιμοποιήσουν στο μέλλον προς συναισθηματικό εκβιασμό του παιδιού π.χ. εκφοβισμό ή κοροϊδία).
▶ Απαγορεύεται η χρήση σωματικής/λεκτικής/σεξουαλικής ή άλλης μορφής βίας.
▶ Να αποκρύπτουν πληροφόρηση που αφορά παραβίαση της Πολιτικής. Ως εκ τούτου, πρέπει να αναφέρουν άμεσα οποιεσδήποτε παραβιάσεις αυτού του κώδικα από άλλους –
προσωπικό, ασκούμενους, συμβούλους κ.λπ. Σε περίπτωση μη αναφοράς ή απόκρυψης, το πρόσωπο που το απέκρυψε θεωρείται συνένοχο για τους σκοπούς της παρούσας πολιτικής.
▶ Να παρευρίσκονται μόνοι με ένα παιδί σε περιπτώσεις που μπορεί να αμφισβητηθούν οι λόγοι της παρουσίας τους.
▶ Να προβαίνουν σε κινήσεις ή λόγια εγκαρδιότητας προς τα παιδιά, ακατάλληλα για την ηλικία τους, όπου δυνατόν να παραπέμπουν σε σεξουαλικά υπονοούμενα ή αποτελούν μη
πολιτισμικά αποδεκτούς για το παιδί τρόπους επικοινωνίας.
▶ Να αποκρύψουν ή να αποφύγουν ανάληψη ενεργειών σε περίπτωση ακατάλληλης συμπεριφοράς εκ μέρους του παιδιού. Σε τέτοια περίπτωση, θα πρέπει να ενεργήσουν αναλόγως ώστε να δώσουν τέλος σε τέτοια συμπεριφορά και να μην ενθαρρύνουν παρόμοιου τύπου συμπεριφορές.

_________________________________________________________________________________________

³ Η αποφυγή των πιο κάτω αναφερόμενων ενεργειών ισχύει με την επιφύλαξη για διενέργειά τους, εφόσον εμπίπτουν σε εκπαιδευτικές ή άλλες δραστηριότητες των παιδιών και θεωρούνται ως εκπαιδευτικό εργαλείο που συμβάλλει στην προστασία και ανάπτυξη των παιδιών.

▶ Να προχωρούν στη λήψη φωτογραφιών ή ταινιών ή να αντλούν προσωπικές πληροφορίες, εάν δεν απαιτούνται για τις δραστηριότητες του Πολυδύναμου Κέντρου Λόγου και Ευφυϊας.
▶ Να επικοινωνούν με τα παιδιά ή να χρησιμοποιούν τα μέσα επικοινωνίας του Πολυδύναμου Κέντρου Λόγου και Ευφυϊας (συμπεριλαμβανομένων των λογαριασμών κοινωνικών μέσων) για άλλους σκοπούς που δεν περιλαμβάνονται στα προγράμματα Πολυδύναμου Κέντρου Λόγου και Ευφυϊας). Τυχόν ύποπτες παρατηρήσεις ή φερόμενες καταχρήσεις, καθώς και οποιεσδήποτε περιστάσεις ή καταστάσεις, οι οποίες μπορεί να παρερμηνευτούν, αναφέρονται άμεσα στο/στη Συντονιστή/ρια της Πολιτικής Προστασίας Παιδιών.

Κώστας Αδαμίδης
Πολυδύναμο Κέντρο Λόγου και Ευφυΐας,
Μετοχίου 14, 1101, Άγιος Αντρέας, Λευκωσία
94048080, 22263214
info@pkle.com.cy
https://pkle.com.cy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Πολιτική Προστασίας Παιδιών